NACOMI Natural Regenerating After Sun Body Butter 150ml

NACOMI Natural Regenerating After Sun Body Butter 150ml
Producer: Nacomi
£7.19
/ qty.
Add to wish list
Easy return of products within 14 days from the date of purchase without giving reasons
Free delivery from £45.00

Natural Regenerating After Sun Body Butter


o   moisturizing macadamia oil, cocoa butter and shea butter

o   cocoa extract to protect against free radicals

o   aloe extract to soothe irritations

o   anti-inflammatory oat extract

o   ensures skin will turn golden rather than red

 

 

Dried skin through constant tanning, whether it's on a sunbed or in the sun is a problem for everyone who wants their skin to always be sun-washed and beautifully presented.

All you need is this natural regenerating body butter after tanning. It has a thick consistency, but it absorbs quickly, and its effect are visible after the first use – leaving your skin smooth and soft. 

This body butter moisturizes perfectly and does not allow water to escape from your skin. It ensures the skin after tanning will not become red and irritated but will turn golden.

The main ingredients are macadamia oil, cocoa butter and shea butter. They all moisturize and rebuild damaged skin, so they are ideal for use after sunbathing. In addition to these three great ingredients, we can find three extracts: Cocoa extract to protect against free radicals, especially those produced by UV radiation, Aloe extract as it soothes irritations, regenerates and firms and Oat extract which blocks the effects of ultraviolet radiation and eliminates irritation after sunburn with its anti-inflammatory effect.

 

Ingredients

Macadamia Ternifolia Seed Oil, Cocoa Theobroma Cacao Seed Butter, Butytospermum Parkii Butter, Sunflower Seed Oil, Cera Alba, Cethyl Alcohol, Cocoa Bean Extract, Aloe Vera Extract, Tocopheryl Acetate, Avena Sativa Kernel Extract, Parfum


Masło regenerujące po opalaniu.

Co to jest? Wysu­szona skóra przez cią­głe opa­la­nie, czy to na sola­rium czy na słońcu to pro­blem każ­dej kobiety, która chce by jej skóra zawsze była muśnięta słoń­cem i pięk­nie się pre­zen­to­wała. Nie musisz być ska­zana na podraż­niona skórę i nie­przy­jemny świąd oraz pie­cze­nie. Wystar­czy nasze masło rege­ne­ru­jące po opa­la­niu. Ma dość zwartą kon­sy­sten­cję, ale jego dzia­ła­nie jest widoczne po pierw­szym uży­ciu – poczu­jesz natych­mia­stową ulgę. Masło dosko­nale nawilża i nie pozwala uciec wodzie z Two­jej skóry.

Skład­niki i wła­ści­wo­ści: Głów­nymi skład­ni­kami masła jest olej maka­da­mia, masło kaka­owe i masło shea. Wszyst­kie świet­nie nawil­żają i odbu­do­wują znisz­czony naskó­rek, są przy tym ide­alne do sto­so­wa­nia po opa­la­niu. Oprócz tych trzech świet­nych skład­ni­ków możemy zna­leźć trzy eks­trakty:

Ekstrakt z kaka­owca- ma wła­ści­wo­ści rege­ne­ru­jące, toni­zu­jące, rewi­ta­li­zu­jące i nawil­ża­jące. Posiada sub­stan­cje wzmac­nia­jące naczy­nia krwio­no­śne. Ponadto chroni przed wol­nymi rod­ni­kami, zwłasz­cza wytwa­rza­nymi przy pro­mieniowaniu UV. Dodat­kowo wpływa korzyst­nie na meta­bo­lizm tkanki tłusz­czo­wej!

Ekstrakt z alo­esu-Nawilża wni­kając głę­boko w skórę, łago­dzi podraż­nie­nia, rege­ne­ruje i ujędr­nia. Przy­śpie­sza goje­nie ran oraz wyka­zuje dzia­ła­nie bak­te­rio­bój­cze. Spra­wia, że inne skład­niki lepiej się wch­ła­niają.

Ekstrakt z owsa- działa zmięk­cza­jąco na skórę, blo­kuje wpływ pro­mieniowania ultra­fio­le­to­wego. Niwe­luje podraż­nie­nia po opa­rze­niach sło­necz­nych oraz działa prze­ciw­za­pal­nie.

Jak uży­wać? Masło roz­grzać w dło­niach i następ­nie wsma­ro­wać w podraż­nioną słoń­cem skórę.

Wła­ści­wo­ści: Rege­ne­ruje i nawilża skórę, pozo­sta­wia­jąc ją gładką i miękka.Łago­dzi i niwe­luje podraż­nie­nia po opa­rze­niach sło­necz­nych.Chroni przed szko­dli­wymi dzia­ła­niami pro­mieni sło­necz­nych. Toni­zuje, rewi­ta­li­zuje i oczysz­cza skórę.Odbu­do­wuje znisz­czony naskó­rek, dosłow­nie leczy skórę.Mimo gęstej i cięż­kiej kon­sy­sten­cji szybko się wch­ła­nia, a skład­niki aktywne wni­kają w głąb skóry.Spra­wia, że skóra po opa­la­niu nie sta­nie się czer­wona i podraż­niona, lecz nabie­rze zło­ci­sty odcień.

Cie­ka­wostki: Ekstrakt z owsa łago­dzi objawy łusz­czycy, ato­pii. Leczy także zmiany trą­dzi­kowe, oraz łupież. Nato­miast eks­trakt z alo­esu działa anty­ce­lu­li­towo oraz spo­wal­nia pro­cesy sta­rze­nia. Więc czy warto uży­wać naszego masła? WARTO!

 

Ask for this product
If this description is not sufficient, please send us a question to this product. We will reply as soon as possible. Data is processed in accordance with privacy policy. By submitting data, you accept privacy policy provisions.
Write your opinion
Your opinion:
5/5
Add your own product photo:
pixelpixelpixel